terms & conditions

 

Ruhaak  Legal Services B.V.

opgericht op 13 mei 2015 met statutaire zetel te Nijmegen;

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63311356

Algemene Voorwaarden (versie december 2020)

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Ruhaak Legal Services B.V.  (“RLS”) en haar cliënten.

2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door RLS. Dat geldt ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan RLS verbonden persoon wordt uitgevoerd. Toepasselijkheid van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

3. Iedere aansprakelijkheid van RLS voor schade in verband met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat onder de door RLS afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.

4. Indien bovengenoemde verzekering geen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is iedere aansprakelijkheid van RLS beperkt tot het honorarium dat door de cliënt is betaald voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, met een maximum van EUR 10.000.

5. Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt één jaar nadat de cliënt bekend wordt of redelijkerwijs bekend kan zijn met het bestaan van de schade.

6. RLS zal de benodigde zorgvuldigheid betrachten wanneer zij bij de uitvoering van een opdracht derden inschakelt. RLS is niet aansprakelijk voor enige fout van deze derden. De cliënt machtigt RLS om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

7. De cliënt zal RLS vrijwaren voor iedere aanspraak van een derde die op enige wijze samenhangt met de door RLS voor de cliënt verrichte werkzaamheden en de cliënt zal alle daarmee verband houdende kosten en schade aan RLS vergoeden. Dit geldt niet voor zover de aanspraak het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van RLS.

8. a. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die eigendom zijn van, ontwikkeld, gecreëerd of uitgevonden zijn door of in licentie zijn gegeven aan de cliënt (“Cliënt-IP”), blijven het exclusieve eigendom van de cliënt (of de licentiegever van de cliënt), met inbegrip van maar niet beperkt tot alle (a) uitvindingen, ideeën, ontwikkelingen, industriële ontwerpen, ontwerpen, methoden, analyses, know-how of andere ontdekkingen, al dan niet octrooieerbaar; (b) alle werken van auteurschap vastgelegd in een tastbaar medium; (c) elke lijst, databank of andere commercieel waardevolle verzameling v n informatie; en (d) alle aanpassingen, wijzigingen en afgeleide werken van een van het bovenstaande. RLS verkrijgt geen rechten op de IP van de cliënt, noch zal het (proberen) IP van de cliënt over te dragen of te registreren, en RLS zal de IP van de cliënt alleen gebruiken voor zover redelijkerwijs vereist voor de nakoming van zijn verplichtingen onder de opdracht.

8.b. In het geval dat RLS enige aanpassingen, wijzigingen of afgeleide werken van een IP van de cliënt aanbrengt of eraan bijdraagt, zal dit worden beschouwd als "werken gemaakt voor verhuur”/ “works made for hire” (in het Engels) en zal de cliënt, voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, de enige eigenaar daarvan worden onder voorbehoud van volledige betaling van alle aan RLS verschuldigde kosten in verband met de uitgevoerde diensten. Dit heeft geen invloed op het recht van RLS om de onderdelen, algemene principes, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken toe te passen en te gebruiken, hetzij voor zichzelf of voor derden, zonder enige beperking voor andere doeleinden. Dit impliceert tevens het recht van RLS om voor zichzelf of voor derden ontwikkelingen te ondernemen, vergelijkbaar met die voor de opdrachtgever worden gedaan.

9. Elk van de partijen garandeert dat alle door de andere partij ontvangen informatie waarvan bekend is of zou moeten zijn dat deze vertrouwelijk van aard is, geheim blijft, tenzij een wettelijke verplichting tot openbaarmaking van die informatie dit vereist. De partij die de vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Informatie wordt in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangemerkt.

10. Alle personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een opdracht of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

11. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan cliënt in rekening gebracht. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de datum van de declaratie.

12. De rechtsverhouding tussen de cliënt en RLS is onderworpen aan Nederlands recht. De bevoegde rechter in Arnhem is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de cliënt en RLS.

13. In het geval van een verschil tussen de Nederlandse en de Engelse tekst van deze algemene voorwaarden, prevaleert de Nederlandse versie.

December 2020

  

General terms and conditions

1. These general terms and conditions apply to any legal relationship between Ruhaak Legal Services (“RLS”) and its clients.

2. All assignments are considered to have been exclusively given to and accepted and performed by RLS. This includes any assignment that is intended to be performed by a specific person associated with RLS. The applicability of sections 7:404 and 7:407 subsection 2 of the Dutch Civil Code is excluded.

3. Any liability of RLS for damages in connection with the performance of an assignment shall be limited to the amount paid out in that specific case under RLS’s professional liability insurance, increased by the amount of the applicable deductible (eigen risico).

4. If no amount is paid out under the abovementioned insurance, any liability of RLS shall be limited to the fees that the client has paid to RLS for the services in relation to which the damages occurred, with a maximum of EUR 10,000.

5. Each claim for damages shall expire one year from the day the client becomes aware or reasonably can be aware of the damages.

6. RLS shall exercise due care when engaging third parties in the performance of an assignment. RLS shall not be liable for any error (fout) made by such third party. The client authorises RLS to accept on behalf of the client any limitation of liability stipulated by such third party.

7. The client shall indemnify RLS against any claim of a third party which is in any way related to the services provided to the client by RLS and shall compensate RLS for all costs and damages related thereto. This does not apply to the extent the claim results from wilful misconduct or gross negligence (bewuste roekeloosheid) on the part of RLS.

8. a. Any and all intellectual and industrial property rights owned, developed, created or invented by, or licensed to, client (“Client IP”) shall remain the sole property of client (or client’s licensor), including without limitation any and all (a) inventions, ideas, developments, industrial designs, designs, methods, analyses, know how, or other discoveries, whether or not patentable; (b) all works of authorship fixed in a tangible medium of expression; (c) any list, database or other commercially valuable assembly of information; and (d) all adaptations, modifications, and derivative works of any of the above. RLS shall not acquire any rights in any of the Client IP, nor shall it (attempt to) transfer or register any Client IP, and RLS shall only use Client IP to the extent reasonably required for the fulfilment of its obligations under the Agreement.

8.b. In case RLS makes, or contributes to, any adaptations, modifications or derivative works of any Client IP, this shall be regarded as “works made for hire” and client shall to the maximum extent permitted by law become the sole owner thereof subject to full payment of all charges due to RLS related to the performed services. This shall not affect RLS’s right to apply and to use, either for itself or for third parties, the parts, general principles, ideas, designs, documentation, works, without any limitation on other purposes. Nor shall this affect RLS’s right to undertake developments for itself or third parties which are similar to those done for the client.

9. Each of the parties warrant that all of the information received by the other party which is known to be or should be known to be confidential in nature shall remain secret, unless a legal obligation mandates disclosure of that information. The party receiving the confidential information shall only use it for the purpose for which it has been provided. Information shall in any event be considered confidential if it is designated by either of the parties as such.

10. These general terms and conditions may be relied on by any person who is involved or has been involved in the performance of an assignment or who are or may in any way be liable in connection therewith.

11. The services rendered shall in principle be invoiced to the client on a monthly basis. Invoices shall be paid within 14 days after the invoice date.

12. The legal relationship between the client and RLS is governed by Dutch law. Any dispute between the client and RLS shall be resolved exclusively by the competent court in Arnhem, the Netherlands.

13. In the event of any discrepancy between the Dutch and English versions of these terms and conditions, the Dutch version shall prevail.

December 2020